Preskočiť na obsah

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja – dodatok

OBEC SMRDÁKY

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Smrdáky bol spolufinancovaný z fondov EÚ (ERDF).

PROGRAM
HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA
OBCE
SMRDÁKY
NA ROKY 2007-2013
DODATOK Č. 1

SMRDÁKY, DECEMBER 2008

OBSAH

KapitolaČíslo strany
2. Smrdáky v budúcnosti1
Tabuľky- Strategické cielePríloha

Dodatok č. 1 Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Smrdáky na roky 2007-2013 bol schválený na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Smrdákoch dňa 10. 12.2008 uznesením č.17 /2008.

––––––––––––––––––––––––––

Emília Pavlíková, starostka obce

    Po vyhodnotení potrieb rozvoja obce sa konštatuje, že rozvojové stratégia obsahuje potrebné strategické ciele, ktoré sa navrhujú doplniť nasledovne:  

2. Smrdáky v budúcnosti

Rozvojová stratégia

    V oblasti zachovania  kultúrneho a urbanistického dedičstva v zmysle navrhnutej rozvojovej koncepcie sa predpokladá revitalizáciu centrálnej časti územia obce – ústredné námestie obce.

    V oblasti dopravnej a technickej infraštruktúry sa predpokladá rekonštrukcia a modernizácia verejnej vodovodnej a kanalizačnej siete, kabelizácia elektrických NN rozvodov a telekomunikačných rozvodov, rozvoj internetových sietí a obecnej televízie.  

Strategické ciele

Na základe doplnenia rozvojovej stratégie sa  dopĺňa zámer  strategického  cieľa 1 a dopĺňa strategický cieľ 5 s nasledovnými zámermi:

Cieľ 1:

  • Vytvoriť podmienky pre zhodnotenie súčasnej základne kúpeľníctva, rekreácie a cestovného ruchu v obci a dobudovať a skvalitniť rekreačné a športové vybavenie a informačný systém.  
  • Zámery strategického cieľa
  • Revitalizácia ústredného námestia obce

Cieľ 5:

  • Vytvoriť podmienky pre dobudovanie dopravnej a technickej vybavenosti obce
  • Zámery strategického cieľa
  • Rekonštrukcia a dobudovanie  verejnej vodovodnej a kanalizačnej siete s čistením odpadových vôd
  • Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia
  • Riešenie dopravných závad a skvalitnenie verejnej dopravnej siete
  • Kabelizácia elektrických NN rozvodov a telekomunikačnej siete
  • Vybudovanie internetovej siete a miestnej káblovej televízie