Preskočiť na obsah

História obce

1387

Je nesporné, že majer Zmerdeche bol založený za panovania kráľa a cisára Žigmunda luxemburského (1387 –1437), ako o tom svedčí prvá písomná zmienka pravdepodobne v rozpätí rokov 1423 – 1435. Z obdobia panovania kráľa Žigmunda sa zachovalo viacero písomných prameňov. Kráľ Žigmund udeľoval oddaným a verným šľachticom veľa majetkov.

1392

V roku 1392 donáciou tak získal Ctibor zo Ctiboríc 15 hradov, 175 miest a obcí, medzi nimi aj susedný Koválov. O dva roky neskoršie Čáčov, Rybky, Častkov, Koválovec. Obec Smrdáky však v donačnej listine nefiguruje. Po jeho smrti majetok zdedil syn Ctibor II. Ani pri tejto príležitosti pramene neuvádzajú majer Zmerdeche. Po smrti Ctibora II. Majetok pripadol kráľovi. V jeho držbe bol pomerne dlho a v roku 1436 kráľ Žigmund daroval hrad Čachtice a k nemu prislúchajúce obce Michalovi Országhovi z Guthi, vtedajšiemu pokladníkovi a neskôr palatínovi. Z uvedeného sa možno domnievať, že k založeniu majera Zmerdeche prišlo na podnet Ctibora II., alebo kráľových úradníkov, alebo na podnet nového majiteľa čachtického hradu pána Michala Országha z Guthi.
Aby sme sa aspoň čiastočne priblížili k uvedeným trom podnetom, ozrejmime si dobu, v ktorej majer vznikol. Za tým účelom sa treba vrátiť pár desaťročí dozadu. Roky druhej polovice 14. storočia sú charakteristické tým, že Slovensko prežíva vcelku pokojné obdobie svojho vývinu. Prejavilo sa to na celkovom hospodárskom postupe a rozmachu, čo sa vlastne za dlhé stáročia po tejto dobe len málokrát opakovalo.

1392

V roku 1392 už bol založený Koválov, o dva roky existuje prvá písomná zmienka o Rybkách a Čáčove ako majetku hradu Branč. Do tejto chotárnej medzery bol pred rokom alebo okolo roku 1436 vklinený majer s názvom Zmerdeche. Zaujímavé je, že Zmerdech prináležali čachtickému panstvu, i keď obe susedné obce brančskému panstvu, teda k zemepisne spádovému blízkemu hradu Branč. Dá sa predpokladať, že došlo k dohode medzi zemepánmi hradu Branč a Čachtice.

1394

Z rokov 1392 a 1394, teda rokov panovania kráľa a neskoršieho cisára Žigmunda Luxemburského, máme písomné zmienky o 30 obciach na Záhorí, okrem iného o susedných obciach Koválov, Čáčov, Oreské, Rybky.
Donácie z prvej polovice 15. storočia prinášajú poznatky aj o menších sídlištných útvaroch ako obec, o kopaniciach a majeroch. Tu sa môžeme zastaviť a uviesť prvú písomnú zmienku o majeri Zmerdeche.

1436

Kráľ Žigmund Luxemburský v roku 1436 v listine píše: „ oznamujeme, že sme poverili Mikuláša Zaasa uviesť veľkomožného pána Michala Országha, syna nebohého Gašpara, hlavného správcu našej pokladne do držby dvoch hradných panstiev: Čachtice a Dobrá Voda ležiacich v Nitrianskej stolici, ktoré predtým vlastnil Ctibor zo Ctiboríc a Beckova, ktorý zomrel bez potomkov a preto, podľa starých obyčajov, prešli tieto majetky do našich kráľovských rúk so všetkými príslušenstvami, teda obcami a mestami, spolu s patronátnym právom ich kostolov, aby tieto pridelili pánovi Michalovi Országhovi.“
V ďalšom texte je vymenované príslušenstvo k hradnému panstvu Čachtice s metečkom Čachtice, mestečkom Vrbové a 12 obcami. Potom sú vymenované majere Rwdine (?), Schyepa (?), Zmerdeche, Myawa a Neomín (?), ležiace v nitrianskej stolici, patriace k hradnému panstvu Čachtice. Ďalej sú uvedené hradné panstvo Dobrá Voda, mestečko Chtelnica (Wytencia) a ďalšie štyri obce.
Donačná listina cisára Žigmunda z roku 1436 je uložená v Krajinskom archíve v Budapešti.

Názvy obce od najstarších čias

1436Zmerdeche1715Szmrdák
1452Smerdaki1740Smvrdak
1471Szmrdaki1770Smrdak
1543Smerdagi1773Smrdaky
1551Zmerdak1803Szmerdák, Smrdák
1569Szmerdák1840Budóskó
1617Pagy Smrdak  1920Smrdáky až dodnes