Starostka obce

Ingrid Tripšanská

Starostka

starosta@obecsmrdaky.sk +421907581701 +421346542913