Preskočiť na obsah

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Zverejnené
9. januára 2024
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 9. januára 2024
Kategória

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1/2024 Z. z. vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil deň ich konania

na sobotu 23. marca 2024
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, určil deň konania druhého kola volieb

na sobotu 6. apríla 2024
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

https://www.minv.sk/?p24-info1

Zoznam kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky:

Delegovanie do okrskovej volebnej komisie

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorá je zastúpená v Národnej rade Slovenskej republiky a petičný výbor.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie  doručí  politická strana, koalícia alebo petičný výbor starostke obce  (podatelna@obecsmrdaky.sk) v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 19.februára 2024 do 24.00 h).

Člen okrskovej volebnej komisie nemusí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej vykonáva funkciu člena okrskovej volebnej komisie. Členovi okrskovej volebnej komisie, ktorí nebude vykonávať svoju funkciu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, odporúčame požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. Obce začnú vydávať hlasovacie preukazy najskôr od 7. februára 2024.

Obec vydá voličovi hlasovací preukaz len na ten deň konania volieb prezidenta Slovenskej republiky, ktorý volič  uviedol vo svojej žiadosti. Volič môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu na prvé i druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky súčasne. Táto požiadavka musí byť zo žiadosti voliča zrejmá.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu

osobne najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 22. 03. 2024); pre druhé kolo volieb najneskôr 05. 04. 2024) v  úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

v listinnej podobe tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 04. 03. 2024; pre druhé kolo volieb najneskôr 14. 03 2024), 

elektronicky(e-mailom–podatelna@obecsmrdaky.sk)

tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 04. 03. 2024; pre druhé kolo volieb najneskôr 14. 03. 2024).

prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom

možno požiadať o vydanie hlasovacie preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 22. 03. 2024; pre druhé kolo volieb najneskôr 05. 04. 2024).

Hlasovací preukaz je platný len pre ten deň konania volieb, ktorého dátum je na ňom uvedený a len spolu s občianskym preukazom.

Prílohy