Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 012017 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Smrdáky