Preskočiť na obsah

Oznámenie o strategickom dokumente

Zverejnené
24. novembra 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
24. novembra 2023 − 8. decembra 2023
Kategória

Oznámenie Okresného úradu Trnava odboru starostlivosti o ŽP, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja o strategickom dokumente: „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trnavského kraja na roky 2021-2027“.

Stanoviská verejnosti možno v zmysle §6 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie predkladať na adrese:

Okresný úrad Trnava

odbor starostlivosti o životné prostredie

oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP

Kollárova 9

917 02 Trnava

Vyvesené: 24.11.2023

Zvesené:

Prílohy